Sustinerea tezei de doctorat

Recomandari sustinere teza

Doctoranzilor care sunt in faza de finalizare a tezei de doctorat, li se recomanda sa tina cont de o serie de Document MS WORD elemente de continut stiintific ce trebuie sa se regaseasca in structura tezei de doctorat. Aceste recomandari au ca scop asigurarea unui nivel stiintific ridicat. De asemenea, recomandarile definesc criterii dupa care teza se va evalua atat la sustinerea in Comisia de indrumare cat si la sustinerea publica.

Biroul senatului ASE din 18 mai 2011, a echivalat cerinta referitoare la un articol ISI, cu minim doua articole ISI Proceedings sau minimum patru articole ISSN B+

Procedura sustinere teza

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat, doctoranzii care au fost înmatriculati la doctorat la data de 01.10.2007, 01.10.2008, 01.10.2009, 01.10.2010 sau 01.10.2011 și care au promovat raportul de cercetare final, trebuie să parcurgă următoarele 5 faze. Toate documentele necesare completării dosarului se depun la Secretariatul Biroului Studii Doctorale din Tache Ionescu, nr.11.

Faza I - obtinerea  avizului comisiei de îndrumare

Doctorandul trebuie să susțină teza în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat. În acest scop, teza se depune la departament, avizată de către conducătorul de doctorat, cu 7 zile înaintea datei planificate pentru susținere.

Faza II - obtinerea atestatelor

Etapa I: Conducatorul de doctorat trimite pe adresa de e mail cezarsimion@yahoo.com (Domnului Cezar Simion ) sau office@dce.ase.ro urmatoarele:

 • avizul comisiei de indrumare, scanat;
 • lista de lucrari a doctorandului;
 • teza in format word, fara bibiografie si cuprins.

Confirmarea primirii solicitarii se va face electronic. Doctorandul beneficiaza de o singura verificare gratuita a lucrarii in vederea depistarii plagiatului. 

Etapa II: B.E.A. elibereaza cele doua atestate in termen de 5 zile lucratoarea de la primirea si confirmarea documentelor cuprinse la etapa I:
- atestat privind validarea listei de lucrari
- atestat privind raportul de plagiat

Etapa III: B.E.A. transmite conducatorului de doctorat cele doua atestate, pe adresa de mail pe care a fost primita solicitarea (in CC se va trece si adresa de email  atestate.doctorat@ase.ro). 
Articolele in curs de publicare sunt validate numai in masura in care sunt insotite de o adeverinta din care sa rezulte ca sunt acceptate spre publicare.

Faza III - obținerea deciziei de numire a comisiei

La Secretariatul Institutului de Studii doctorale, se depune un dosar cu sina ce conține următoarele documente

 1. Cerere pentru aprobarea comisiei de sustinere publica a tezei  CSUD (document modificat 10.01.2012, cu aviz coordonator Scoala doctorala - 2 exemplare);
 2. Document MS WORD Cerere pentru inceperea procedurii de sustinere ;
 3. Document MS WORD Avizul comisiei de indrumare - 2 exemplare;
 4. Referatul conducatorului de doctorat - 2 exemplare;
 5. Lista de lucrari (cotate ISSN/ISBN);Document MS WORDInformatii obligatorii in lista de lucrari, în 2 exemplare și semnate de către doctorand;
 6. Atestat privind validarea listei de lucrari - 2 exemplare;
 7. Atestat privind raportul de plagiat - 2 exemplare.

Faza IV - completarea dosarului în vederea susținerii publice a tezei de doctorat

Dupa obtinerea deciziei de numire a comisiei de doctorat se completează dosarul cu urmatoarele acte:

 1. Referatele membrilor comisiei (3 referate): 2 exemplare;
 2. Asumarea răspunderii (scrisă de mână): 2 exemplare, semnată de drd. și de conducătorul de doctorat
 3. Adeverinta de la biblioteca care sa ateste depunerea tezei de doctorat si publicarea acesteia: 1 exemplar. Pentru obtinerea adeverintei de la biblioteca se depune la Biblioteca Centrala ASE, cu cel putin 18 zile inainte de sustinerea publica:
  • un exemplar din teza de doctorat, sub formă de lucrare scrisa, cartonata
  • un CD care sa contina 3 fisiere:
   • un exemplar din teza de doctorat in format electronic, intr-un fisier pdf (pentru generarea de fisiere pdf se poate utiliza optiunea de salvare a fisierelor din Word 2007, 2010, Open Office sau Primo PDF)
   • rezumatul tezei de doctorat in format electronic, într-un fişier de tip pdf, care include:
    • rezumat in limba română
     • cuprins
     • cuvinte cheie
     • sinteza lucrării
     • cv doctorand
    • rezumat în limba engleză (sau altă limbă de circulatie internationala):
     • contents
     • key words
     • summary
     • cv
 4. Chitanta de achitare a taxei de sustinere a tezei; aceasta se plateste la casieriile din ASE si are valoarea de 1250 RON
 5. Rezumatul tezei de doctorat in limba romana si engleza: 1 exemplar;
 6. CV in limba romană si engleza: 2 exemplare, semnate de catre drd.;
 7. Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (dupa caz), diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/supliment la diplomă, diploma de master (dupa caz) și foaie matriolă/supliment la diplomă,: 2 exemplare;
 8. Teza de doctorat în format electronic, pe CD, în două exemplare, care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat(în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba română(în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba engleză (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba franceză (în format PDF);
 9. Teza sub forma de lucrare scrisă, redactate față verso, cartonată, (un exemplar pt. Academia Română și un exemplar pentru Ministerul Educatiei); Document MS WORDModel. Model copertă teză.
 10. Cerere pentru programarea susținerii, semnată de doctorand și conducătorul de doctorat; Document MS WORD Model cerere

După completarea dosarului cu documentele enumerate mai sus se afiseaza anunţul sustinerii publice a tezei, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de președintele Comisiei de doctorat, conform regulamentului.

Faza V- După susținerea publică a tezei de doctorat se completează dosarul cu următoarele documente scanate (în format PDF) și puse pe un CD:

 • copie scanata a actului de identitate al studentului doctorand;
 • copie scanata a certificatului de naștere a studentului docorand;
 • copie scanată a certificatului de căsătorie, daca este cazul (doar pentru doamne);
 • rapoartele referenților oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
 • propunerea de acordare a titlului de doctor, semnată de președintele comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic(procesul verbal);
 • teza de doctorat și anexele sale, în format electronic; (documentul sa nu depaseasca 800.000 caractere)
 • lista publicațiilor rezultate în urma tezei, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul;
 • copie scanată după declarația semnată de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și respectarea standardelor de calitate și de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr.1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 65 alin. (5) – (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011;

Dosarul de sustinere publica a tezei de doctorat este predat de presedintele comisiei, in maxim 2 saptamani, la Biroul pentru Studii Doctorale in vederea verificarii, completarii si trimiterii la MEN.

Document PDFProcedura privind sustinerea publica a tezei de doctorat

* Personalul dinînvățământ și cercetare plătește jumătate din taxa pentru susținerea tezei de doctorat. Obs. Vor prezenta adeverința de salariat la caserie după care se depune la dosarul de susținere.

             

Acte necesare ataşate referatului pentru decontarea unui bilet tren/avion

 • Document MS Wordcerere decontare transport
 • ordinul de deplasare semnat şi ştampilat al fiecărui membru din comisie;
 • dovada plăţii (chitanţă, factură, etc);
 • ordinul de numire al comisiei;
 • procesul verbal de susţinere.

Toate aceste documente trebuie să ajungă la Serviciul Financiar din Cihoschi, ASE.

Acte necesare pentru plata membrilor din comisia de susţinere publică

 • adeverinţă din care să rezulte funcţia şi vechimea; adeverinţa trebuie emisă cu cel mult un an faţă de momentul susţinerii;
 • codul IBAN;
 • copia cărţii de identitate;
 • numele doctorandului la care a participat;
 • procesul verbal de susţinere.

Acte necesare ataşate referatului pentru decontarea unui bilet tren/avion

 • Document MS Wordcerere decontare transport
 • ordinul de deplasare semnat şi ştampilat al fiecărui membru din comisie;
 • dovada plăţii (chitanţă, factură, etc);
 • ordinul de numire al comisiei;
 • procesul verbal de susţinere.

Toate aceste documente trebuie să ajungă la Serviciul Financiar din Cihoschi, ASE.

Acte necesare pentru plata membrilor din comisia de susţinere publică

 • adeverinţă din care să rezulte funcţia şi vechimea;
 • codul IBAN;
 • codul IBAN;
 • copia BI;
 • numele doctorandului la care a participat;
 • procesul verbal de susţinere.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Institutul de Studii Doctorale

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8102. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro