Sustinerea tezei de doctorat

Recomandari sustinere teza

Doctoranzilor care sunt in faza de finalizare a tezei de doctorat, li se recomanda sa tina cont de o serie de Document MS WORD elemente de continut stiintific ce trebuie sa se regaseasca in structura tezei de doctorat. Aceste recomandari au ca scop asigurarea unui nivel stiintific ridicat. De asemenea, recomandarile definesc criterii dupa care teza se va evalua atat la sustinerea in Comisia de indrumare cat si la sustinerea publica.

Biroul senatului ASE din 18 mai 2011, a echivalat cerinta referitoare la un articol ISI, cu minim doua articole ISI Proceedings sau minimum patru articole ISSN B+

Etapele sustinerii publice a tezei de doctorat:

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat, doctoranzii care au fost înmatriculati la doctorat la data de 01.10.2007, 01.10.2008, 01.10.2009, 01.10.2010 sau 01.10.2011 și care au promovat raportul de cercetare final, trebuie să parcurgă următoarele 5 faze. Toate documentele necesare completării dosarului se depun la Secretariatul Biroului Studii Doctorale din Tache Ionescu, nr.11.

Etapa 1 - Obținerea  avizului comisiei de îndrumare

Doctorandul trebuie să susțină teza în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat. În acest scop, teza se depune la departament, avizată de către conducătorul de doctorat, cu 7 zile înaintea datei planificate pentru susținere.

Etapa 2 - Obținerea atestatelor

Conducătorul de doctorat trimite pe adresa de e mail cezarsimion@yahoo.com (Domnului Cezar Simion) sau office@dce.ase.ro urmatoarele:

 • avizul comisiei de indrumare, scanat;
 • lista de lucrari a doctorandului și adeverința din care rezultă că articolul este acceptat spre publicare/dacă este cazul;
 • teza in format word, fara bibiografie si cuprins.

Confirmarea primirii solicitării se va face electronic. Studentul - doctorand beneficiază de o singură verificare gratuită a tezei de doctorat, verificarea suplimentară a tezelor prin soft-ul de identificare a similitudinilor costă 150 lei, cf. aprobării Senatului ASE din data 31 iulie 2014, punctual III, alin.e.

Directia Managementul Cercetarii si Inovarii eliberează cele două atestate - atestatul privind validarea listei de lucrari, conform criteriilor și atestatul privind raportul de plagiat, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea și confirmarea documentelor.

Directia Managementul Cercetarii si Inovarii transmite conducatorului de doctorat cele doua atestate, pe adresa de mail pe care a fost primită solicitarea (În CC se va trece și adresa de email atestate.doctorat@ase.ro). 

Articolele în curs de publicare sunt validate numai în măsura în care sunt însoțite de o adeverință din care să rezulte ca sunt acceptate spre publicare.

IMPORTANT: Data susținerii tezei de doctorat se stabilește după aprobarea comisiei și emiterea deciziei de numire a comisiei.

Etapa 3 - Obținerea deciziei de numire a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat – anexa 2.

La Secretariatul CSUD, se depune un dosar cu șină ce conține următoarele documente:

Etapa 4 - Completarea dosarului în vederea susținerii publice a tezei de doctorat

Dupa obțnerea deciziei de numire a comisiei de doctorat, se completează dosarul cu următoarele:

 • Referatele membrilor comisiei (3 referate): 2 exemplare;
 • Asumarea răspunderii (scrisă de mână): în 2 exemplare, semnată de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat, conform art. 80 alin.(1) și (2) din regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, în vigoare;
 • Adeverință de la bibliotecă care să ateste depunerea tezei de doctorat și publicarea acesteia: 1 exemplar. Pentru obținerea adeverinței de la bibliotecă se depune la Biblioteca Centrala ASE, cu cel puțin 18 zile înainte de susținerea publică:
  • un exemplar din teza de doctorat, sub formă de lucrare scrisă, cartonată;
  • un CD care să conțină 3 fișiere:
  • un exemplar din teza de doctorat în format electronic, într-un fișier pdf (pentru generarea de fișiere pdf se poate utiliza opțiunea de salvare a fișierelor din Word 2007, 2010, 2011 Open Office sau Primo PDF)
  • rezumatul tezei de doctorat în format electronic, într-un fişier de tip pdf, care include:
   • rezumat in limba română
    • cuprins
    • cuvinte cheie
    • sinteza lucrării
    • cv doctorand
   • rezumat în limba engleză (sau altă limbă de circulatie internationala):
    • contents
    • key words
    • summary
    • cv
 • Chitanța de achitare a taxei de susținere a tezei; aceasta se plătește la casieriile din ASE și are valoarea de 2500 LEI, pentru cetățenii din statele membre ale U.E. ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și cetățenii străini bursieri ai statului roman și pe cont propriu nevalutar, cf. aprobării Senatului ASE din data 31 iulie 2014, punctul VI, alin.e;
 • Chitanța de achitare a taxei de susținere a tezei; aceasta se plătește prin O.P. în contul RO15RNCB0072001607860023 – BCR, sector 1, și are valoarea de 1000 Euro, pentru cetățenii din afara U.E. Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu valutar, cf. aprobării Senatului ASE din data 31 iulie 2014, punctul VI, alin.f;
 • CV în limba română si engleză: 2 exemplare, semnate de studentul doctorand;
 • Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (dupa caz), diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/supliment la diplomă, diploma de master (dupa caz) și foaie matriolă/supliment la diplomă,: 2 exemplare;
 • Teza de doctorat în format electronic, pe CD, în două exemplare, care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat(în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba română(în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba engleză (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba franceză (în format PDF);
 • Teza sub formă de lucrare scrisă, redactată față verso, cartonată, (un exemplar pt. Academia Română și un exemplar pentru Ministerul Educatiei Naționale); Document MS WordModel. Model copertă teză, anexa 7;
 • Cerere pentru programarea susținerii, semnată de doctorand și conducătorul de doctorat;Document MS Word Model cerere, anexa 8; Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc rezultatele de cercetare cercetării prezentate în teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. În mod obligatoriu se iau în considerare şi rezultatele publicaţiilor studentului-doctorand în revistele de specialitate şi în volumele conferinţelor ştiinţifice în conformitate cu criteriile minimale din Anexa 1 la prezenta procedură.

Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc rezultatele de cercetare cercetării prezentate în teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. În mod obligatoriu se iau în considerare şi rezultatele publicaţiilor studentului-doctorand în revistele de specialitate şi în volumele conferinţelor ştiinţifice în conformitate cu criteriile minimale din Anexa 1 la prezenta procedură.

După completarea dosarului cu documentele enumerate mai sus, se afișează Document MS Word anunţul susținerii publice a tezei(anexa 9), cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de președintele Comisiei de doctorat, conform regulamentului în vigoare.

Etapa 5 - După susținerea publică a tezei de doctorat se completează dosarul cu următoarele documente scanate (în format PDF) și puse pe un CD:

 • copie a actului de identitate al studentului doctorand;
 • copie legalizată a certificatului de naștere a studentului docorand;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (doar pentru doamne);
 • acte care atestă modificarea legală a numelui(copie legalizată), dupa caz;
 • copii legalizate ale actelor de studii: - diploma de bacalaureat; diploma de licență și foaie matricolă/supliment la diplomă; diploma de master și foaie matricolă/supliment la diplomă; după caz;
 • contract doctorat + acte adiționale, după caz;
 • avizul comisiei de îndrumare;
 • procesul verbal de susținere;
 • referatele referenților oficiali și al profesorului coordonator, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia;
 • Document MS WordDeclaratie de absență a unui membru de la susținerea tezei de doctorat, anexa, 10/dacă este cazul;
 • cerere pentru de susținere publică a tezei de doctorat;
 • decizia de numire a comisiei de doctorat;
 • referatul final;
 • rezumatele în română și engleză;
 • lista de lucrări;
 • decizia de înmatriculare;
 • teza de doctorat și anexele sale, în format electronic/cuvinte cheie; (documentul să nu depășească 800.000 caractere);
 • lista publicațiilor rezultate în urma tezei, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul;
 • scopie scanată după declarația semnată de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și respectarea standardelor de calitate și de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr.1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 65 alin. (5) – (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011;

Dosarul de sustinere publica a tezei de doctorat este predat de presedintele comisiei, în maxim 2 saptamani, la secretariatul CSUD în vederea verificarii, completarii si trimiterii la M.E.N.

Document PDFProcedura privind sustinerea publica a tezei de doctorat

* "Personalul din învățământ și cercetare din cadrul ASE, achită jumătate din tariful pentru suținerea tezei de doctorat"

      

Acte necesare ataşate referatului pentru decontarea unui bilet tren/avion/transport personal

 • Document MS Word referat decontare transport
 • ordinul de deplasare semnat şi ştampilat al fiecărui membru din comisie;
 • dovada plăţii (chitanţă, factură, etc);
 • ordinul de numire al comisiei;
 • procesul verbal de susţinere.
 • Biletele de avion pentru membrii din comisiile de susținere teze de doctorat se vor cumpăra exclusiv prin serviciul ASE de achiziții.
  Biletele cumpărate altfel nu pot fi decontate

Toate aceste documente trebuie să ajungă la Serviciul Financiar din Cihoschi, ASE.

Acte necesare pentru plata membrilor din comisia de susţinere publică

 • adeverinţă din care să rezulte funcţia şi vechimea;
 • codul IBAN;
 • codul IBAN;
 • copia BI;
 • numele doctorandului la care a participat;
 • procesul verbal de susţinere.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8102. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro