Desfășurare Program Doctoral

Studiile universitare de doctorat constituie ciclul al III-lea de studii universitare, centrat pe învăţarea prin cercetare şi a cărui finalitate constă în dezvoltarea competenţelor  de cercetare ştiinţifică.

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) este clasificată în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie şi este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată, a HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată şi completată  şi a Cartei ASE.

În cadrul ASE, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă. Doctoratul este de tip ştiinţific şi reprezintă o formă avansată de învăţare prin cercetare prin dobândirea şi producerea de cunoştinţe, contribuind astfel la dezvoltarea de competenţe profesionale în domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale.

IOSUD – ASE promovează interdisciplinaritatea în cadrul studiilor universitare de doctorat. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).

ASE organizează doctoratul în două ramuri de ştiinţă, Științe Economice și Științe Juridice, şi zece domenii de studii de doctorat: 

  1. Administrarea Afacerilor
  2. Cibernetică și Statistică
  3. Contabilitate
  4. Economie (cu două Școli doctorale)
  5. Economie și Afaceri Internaționale
  1. Finanțe
  2. Informatică Economică
  3. Management
  4. Marketing
  5. Drept 

Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani şi cuprinde perioada de la data înmatriculării până la data susţinerii publice a tezei de doctorat; aceasta poate fi prelungită cu 1-2 ani, din motive temeinice stabilite, la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea Senatului ASE, în limita fondurilor disponibile. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde:

• un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi 
• un program individual de cercetare ştiinţifică.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este specificat în Planul Individual de Doctorat (PID). Programul de cercetare ştiinţifică (PCS) presupune participarea studentului-doctorand într-unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat. PCS se realizează pe baza unui PID sub îndrumarea conducătorului de doctorat, sprijinit de  comisia de îndrumare.

Admiterea în programele de studii universitare de doctorat

Concursul de admitere se organizează în baza unei metodologii de admitere,  aprobată de către Senatul ASE. Concursul constă în două probe: 

• testul de competenţă lingvistică
• evaluarea doctorandului de către o comisie de concurs formată din directorul școlii doctorale și conducători de doctorat care au scos teme de cercetare la concurs. 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau străinătate.

Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul îşi alege un conducător de doctorat care oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere, şi concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În programul de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand este îndrumat de o comisie formată din conducătorul de doctorat şi alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia cu titlul de doctor. Consiliul Scolii Doctorale (CSD)  poate propune criterii pe care membrii comisiilor de îndrumare trebuie să le îndeplinească. Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand şi este avizată de Consiliul şcolii doctorale.

Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din ASE şi a unui conducător de doctorat din ţară sau străinătate pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din ASE. În cazul în care conducătorii de doctorat sunt din ASE, doctoratul în cotutelă poate fi organizat doar  în domenii diferite de studiu. În cazul doctoratului în cotutelă se stabileşte un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand este înregistrat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare şi cercetare a acestuia.

Întreruperi şi prelungiri

Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe, la cererea studentului-doctorand, pe motive temeinice, în urma prezentării unor documente justificative. Întreruperea este aprobată de CSUD, în baza avizului conducătorului de doctorat şi cu acordul consiliului şcolii doctorale. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi două semestre, cu excepţia întreruperilor expres prevăzute de lege. Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de CSUD.Prelungirea, respectiv întreruperea se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 

Întreruperea de şcolaritate se face începând cu data  înregistrării cererii la Biroul Studii Doctorale şi până la data începerii semestrului universitar ce succede perioadei de întrerupere. 

Întreruperea studiilor de doctorat este posibilă doar înaintea începerii sesiunii de evaluare a rapoartelor de progres al cercetării, conform graficului activităţilor.

Taxa de şcolarizare plătită pentru semestrul în care s-a aprobat cererea de întrerupere nu se restituie. 

Reluarea studiilor după întrerupere se face în regim de finanţare de la buget sau cu taxă, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu legea. Taxa de şcolarizare va fi cea în vigoare în anul universitar în care studentul-doctorand revine după întrerupere. Reluarea studiilor după întrerupere se face pe baza unui unui act adiţional la contractul de studii doctorale.

Studentul doctorand care beneficiază de întreruperea studiilor, transfer sau retragere de la studii, va depune la Biroul Studii Doctorale legitimaţia de student-doctorand, şi dacă e cazul legitimaţia de călătorie.