Programul de cercetare științifică

Obiectivul principal al programului de cercetare ştiinţifică constă în elaborarea tezei de doctorat şi în formarea competenţelor incluse în fişa calificării doctorale din RNCIS. 

Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand într-unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat în cadrul Şcolii doctorale, centrelor de cercetare sau departamentelor. Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare. Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul ASE, în instituţii de cercetare cu recunoaştere internă sau internaţională, partenere într-un consorţiu cu ASE. Centrele de cercetare din ASE vor asigura infrastructura de cercetare necesară pentru studiile universitare de doctorat.

Cerinţele minimale pentru finalizarea programelor de cercetare științifică au în vedere: 

  • întocmirea, la finele anilor de studii, de Rapoarte de progres care trebuie să cuprindă rezultatele cercetării ştiinţifice proprii;
  • participarea la dezbaterile ştiinţifice organizate în cadrul şcolii doctorale, concretizate în publicarea de working papers;
  • îndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Acestea sunt stabilite de către CSUD, până la finalizarea admiterii în stagiul de pregătire doctorală. Criteriile minimale sunt prezentate în anexa 2 la prezentul Regulament.

Activitatea de cercetare din anul III de studii se evaluează de către comisia de îndrumare pe baza diseminării rezultatelor cercetării, prin participarea la conferinţe ştiinţifice şi prin publicarea în articole în reviste cotate în baze de date internaţionale.

Fiecare student doctorand este evaluat pe baza unor rapoarte anuale de progres. Consiliul fiecărei Şcoli Doctorale poate stabili în plus şi alte instrumente specifice de monitorizare a activităţii studenţilor doctoranzi pe parcursul anului universitar. Evaluarea studentului doctorand este realizată de către conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare. În urma susţinerii raportului de progres, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare acordă unul din următoarele două calificative: admis sau respins. Acordarea calificativului respins atrage după sine îmbunătăţirea raportului de progres şi prezentarea acestuia într-o a doua sesiune conform calendarului anual aprobat.